Seria OCPJSE7 – jest kopią wpisów z mojego pierwszego podejścia do blogowania. W2016 roku, kilka miesięcy po tym jak zdałem egzamin 1Z0-804 (Oracle Certified Proffesional Java SE7), postanowiłem utrwalić swoją wiedzę poprzez napisanie serii artykułów. Planowałem po jednym wpisie na każde z 63 zagadnień będących przedmiotem egzaminu.

Jednak w międzyczasie zmieniłem pracodawcę, pojawiły się nowe wyzwania zawodowe, a blog poszedł w odstawkę.

Teraz, kiedy zapragnąłem na nowo spróbować swoich sił w blogowaniu, skopiowałem na tego bloga 14 dość obszernych wpisów, które zdążyłem wtedy stworzyć.

Na ten moment nie planuję wznowić serii, ale w przyszłości, jeśli blog przetrwa próbę „pierwszego roku”. Zobaczymy… 🙂

W trakcie kopiowania starałem się podmienić wszystkie referencje do starego bloga, jednak może się zdarzyć, że gdzieś zawieruszył się stary adres – javathehat.com, zwłaszcza w przykładach kodu.


Poniżej znajduje się wykaz oficjalnych wymagań do egzaminu 1Z0-804, którego zdanie daje nam certyfikat OCP JSE7.

Java Class Design
 • Use access modifiers: private, protected, and public
 • Override methods
 • Overload constructors and method
 • Use the instanceof operator and casting
 • Use virtual method invocation
 • Override the hashCode, equals, and toString methods from the Object class to improve the functionality of your class.
 • Use package and import statements.
Advanced Class Design
 • Identify when and how to apply abstract classes
 • Construct abstract Java classes and subclasses
 • Use the static and final keywords
 • Create top-level and nested classes
 • Use enumerated types
Object-Oriented Design Principles
 • Write code that declares, implements and/or extends interfaces
 • Choose between interface inheritance and class inheritance
 • Apply cohesion, low-coupling, IS-A, and HAS-A principles
 • Apply object composition principles (including has-a relationships)
 • Design a class using a Singleton design pattern
 • Write code to implement the Data Access Object (DAO) pattern
 • Design and create objects using a factory pattern
Generics and Collections
 • Create a generic class
 • Use the diamond for type inference
 • Analyze the interoperability of collections that use raw types and generic types
 • Use wrapper classes, autoboxing and unboxing
 • Create and use List, Set and Deque implementations
 • Create and use Map implementations
 • Use java.util.Comparator and java.lang.Comparable
 • Sort and search arrays and lists
String Processing
 • Search, parse and build strings (including Scanner, StringTokenizer, StringBuilder, String and Formatter)
 • Search, parse, and replace strings by using regular expressions, using expression patterns for matching limited to: . (dot), * (star), + (plus), ?, \d, \D, \s, \S, \w, \W, \b. \B, [], ().
 • Format strings using the formatting parameters: %b, %c, %d, %f, and %s in format strings.
Exceptions and Assertions
 • Use throw and throws statements
 • Develop code that handles multiple Exception types in a single catch block
 • Develop code that uses try-with-resources statements (including using classes that implement the AutoCloseable interface)
 • Create custom exceptions
 • Test invariants by using assertions
Java I/O Fundamentals
 • Read and write data from the console
 • Use streams to read from and write to files by using classes in the java.io package including BufferedReader, BufferedWriter, File, FileReader, FileWriter, DataInputStream, DataOutputStream, ObjectOutputStream, ObjectInputStream, and PrintWriter
Java File I/O (NIO.2)
 • Operate on file and directory paths with the Path class
 • Check, delete, copy, or move a file or directory with the Files class
 • Read and change file and directory attributes, focusing on the BasicFileAttributes, DosFileAttributes, and PosixFileAttributes interfaces
 • Recursively access a directory tree using the DirectoryStream and FileVisitor interfaces
 • Find a file with the PathMatcher interface
 • Watch a directory for changes with the WatchService interface
Building Database Applications with JDBC
 • Describe the interfaces that make up the core of the JDBC API (including the Driver, Connection, Statement, and ResultSet interfaces and their relationship to provider implementations)
 • Identify the components required to connect to a database using the DriverManager class (including the jdbc URL)
 • Submit queries and read results from the database (including creating statements, returning result sets, iterating through the results, and properly closing result sets, statements, and connections)
 • Use JDBC transactions (including disabling auto-commit mode, committing and rolling back transactions, and setting and rolling back to savepoints)
 • Construct and use RowSet objects using the RowSetProvider class and the RowSetFactory interface
 • Create and use PreparedStatement and CallableStatement objects
Threads
 • Create and use the Thread class and the Runnable interface
 • Manage and control thread lifecycle
 • Synchronize thread access to shared data
 • Identify code that may not execute correctly in a multi-threaded environment.
Concurrency
 • Use collections from the java.util.concurrent package with a focus on the advantages over and differences from the traditional java.util collections.
 • Use Lock, ReadWriteLock, and ReentrantLock classes in the java.util.concurrent.locks package to support lock-free thread-safe programming on single variables.
 • Use Executor, ExecutorService, Executors, Callable, and Future to execute tasks using thread pools.
 • Use the parallel Fork/Join Framework
Localization
 • Read and set the locale by using the Locale object
 • Build a resource bundle for each locale
 • Call a resource bundle from an application
 • Format dates, numbers, and currency values for localization with the NumberFormat and DateFormat classes (including number format patterns)
 • Describe the advantages of localizing an application
 • Define a locale using language and country codes